Elektronisk publicering och distribution - nya vägar för boken

Peter Almerud

Abstract


Boken har i takt med medieutvecklingen förlorat mycket av sin särställning som förmedlare av information och upplevelser. Idag möter den nya utmaningar. Med den växande elektroniska publiceringen — off-line och on-line — förlorar den också sin särställning som bärare av text. Det har betydelse på många plan. Den franske bokhistorikern Roger Chartier skriver: "Om texterna frigör sig från den form som burit dem alltsedan den kristna tidens första århundraden — nämligen codexen, boken bestående av häften, varifrån alla tryckta föremål som vi är förtrogna med härstammar — så kommer faktiskt alla intellektuella teknologier, alla de operationer som förekommer vid produktion av betydelse att modifieras." Han påminner vidare om att former påverkar betydelser: "När ‘en och samma’ text går över från codex till skärm är den faktiskt inte längre densamma, och det beror på att de nya formella arrangemang varigenom de visas för läsaren modifierar villkoren för textens reception och förståelse." Och han drar slutsatsen att textbegreppet "måste brytas loss ur den omedelbara självklarhet som gör att vi förknippar text med en speciell form av bok (codex), vilken i sin tur ersatte en annan form av bok för sjutton-arton sekler sedan, nämligen volumen, bokrullen."1

En rapport från EU-kommissionen 19962 uppskattar att mellan fem och femton procent av allt material som publiceras i början av 2000-talet kommer att publiceras elektroniskt. Det varierar dock mellan olika sektorer. 15 procent av den utgivning som har näringslivet som främsta målgrupp kommer att publiceras elektroniskt. Samma siffra gäller för vetenskaplig publicering. För övriga kategorier är siffrorna 10 procent för läromedel, 6 procent för tidningar och tidskrifter och 5 procent av allmänlitteraturen.

Siffrorna gäller elektronisk publicering över huvud taget, inklusive t.ex. cd-rom, som främst av kommersiella skäl ännu är den vanligaste elektroniska publiceringsformen bland de kommersiella aktörerna.

Även om de här siffrorna inte är absoluta säger de något om trenden, om var utvecklingen går fortast. De visar också att elektronisk publicering i olika former kommer att bli en ansenlig del av den framtida bokmarknaden.

Full Text:

PDF